Justificació del projecte

Les noies joves que viuen en centres tutelats sota la responsabilitat legal de l’administració pública són un grup altament vulnerable, ja que es troben en una posició en la qual interseccionen diversos factors que poden generar situacions de discriminació i violència, tals com el gènere, l’edat, la situació de desemparament i l’internament.

Diversos estudis d’abast internacional mostren que un percentatge important d’aquestes noies han patit violència. A més, les recerques també apunten a que els rols de gènere tradicionals són generalitzats i persistents entre elles, fet que pot conduir a futures situacions de violència en un moment clau en el desenvolupament sexual i emocional de les noies.

Objectius del projecte

El projecte Empowering Care té un doble objectiu:

  • Millorar el coneixement sobre la prevalença i les característiques de les experiències de violència i abús contra les noies d’entre 14 i 18 anys que viuen en centres de tutela sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques a la Unió Europea.
  • Empoderar a les noies joves perquè pugin protegir-se i prevenir situacions de violència masclista.

De forma més concreta, el projecte persegueix els següents objectius específics :

  • Adquirir coneixement sobre la prevalença i les característiques dels diversos tipus de violència masclista i abús experimentats per les noies joves que viuen en centres de tutela sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques a Catalunya, Itàlia, Xipre, Bulgària i Finlàndia, tan abans com després d’entrar als centres de tutela. A més, el projecte també vol estudiar els estereotips i creences de gènere de les noies, així com les seves percepcions entorn a les relacions afectives i sexuals.
  • Transferir el coneixement obtingut a través de la recerca en el desenvolupament i implementació de programes d’empoderament per noies tutelades als 5 països. L’objectiu dels programes d’empoderament és donar eines a les noies per la protecció i la prevenció d’elles mateixes i de les seves iguals vers els diversos tipus de violència contra les dones, especialment la violència en l’àmbit de la parella.
  • Sensibilitzar professionals que treballen amb les noies en centres de tutela sobre la necessitat d’intervenir tenint en compte la perspectiva de gènere, la idoneïtat d’aplicar eines per l’empoderament de les noies, la necessitat de fomentar la igualtat de gènere com a valor essencial en tota la intervenció, així com la promoció de relacions afectives i sexuals igualitàries en un moment clau en el desenvolupament personal de les noies.
  • Sensibilitzar a persones amb responsabilitat política, els i les treballadores públiques i altres actors i actrius rellevants a nivell europeu sobre la necessitat d’incloure elements per a la prevenció i protecció vers la violència, així com programes d’empoderament en la provisió de serveis públics per a noies tutelades sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques.

Activitats i productes del projecte

1.    Recerca qualitativa sobre les experiències de violència i abús, les percepcions dels rols de gènere i les relacions afectives i sexuals de les noies de 14 a 18 anys que viuen en centres de tutela a Catalunya, Bulgària, Xipre, Itàlia i Finlàndia.

Com a resultat d’aquesta recerca, s’obtindran:

- Cinc informes de recerca, un per cada país.

- Un informe comparatiu de la recerca en anglès.

- Un article acadèmic sobre les experiències de violència i abús, les percepcions sobre els rols de gènere i les relacions afectives i sexuals de les adolescents que viuen en centres de tutela als països participants.

2.    Elaboració i implementació de programes d’empoderament amb 15 noies a cada país, amb l’objectiu de promocionar relacions afectives i sexuals igualitàries i lliures de violència.

3.    Redacció de recomanacions polítiques en matèria de noies tutelades i violència masclista.

4.    Elaboració de materials pràctics per a professionals amb recomanacions i indicacions sobre com empoderar a noies tutelades.

Aquests materials pràctics inclouran:

- Un manual per a professionals disponible en les 5 llengües dels països socis i en anglès.

- Un mòdul formatiu online part d’un curs multidisciplinar sobre violència elaborat i allotjat a la plataforma de la Universitat d’Oulu (Finlàndia) amb continguts sobre aquesta temàtica disponibles en finès i anglès.

5.    Activitats de formació, difusió i sensibilització del projecte per a professionals, classe política i investigadors/es arreu d’Europa, tals com:

- Dos seminaris de difusió del manual adreçats a 30 professionals a cada país soci.

- Conferències finals a cada un dels 5 països socis per difondre els resultats de la recerca i del projecte, els materials creats i sensibilitzar a la classe política, als treballadors i treballadores públiques, a investigadors i investigadores i a tothom qui pugui mostrar interès sobre el tema.

- Pàgina web del projecte, la qual incorporarà tots els materials i productes elaborats.

A  Catalunya el projecte compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i l’Institut Català de les Dones.