Tutkimuksen tausta

Huostaanotetut ja perhekodeissa asuvat alaikäiset tytöt muodostavat hyvin haavoittuvan ryhmän, jossa moninaiset väkivallan riskitekijät (sukupuoli, ikä, vanhempien heitteillejättö, syrjäytyminen) kasaantuvat. Tutkimukset osoittavat, että perinteiset sukupuoliroolit ovat edelleen kokonaisvaltaisesti huostaanotettujen tyttöjen elämässä ja monet heistä ovat kokeneet väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.  Kriittisessä seksuaalisen ja tunnekehityksen vaiheessa koettu väkivalta saattaa johtaa myös myöhempiin väkivaltakokemuksiin aikuisiällä.

Projektin tavoitteet

Empowering Care- projektilla on kaksi päätavoitetta:

  • Lisätä tietoisuutta huostaanotettujen ja perhekodeissa asuvien 14. – 18- vuotiaiden tyttöjen kokeman väkivallan yleisyydestä ja erityispiirteistä EU:ssa.
  • Voimaannuttaa tytöt puolustamaan ja suojelemaan sekä itseään että vertaisiaan väkivaltaa vastaan.

Erityistavoitteet ovat:

1) Kerätä tietoa huostaanotettujen ja perhekodeissa asuvien 14. – 18- vuotiaiden tyttöjen kokeman väkivallan yleisyydestä ja erityispiirteistä Kataloniassa, Italiassa, Kyproksella, Bulgariassa ja Suomessa. Tietoa kerätään myös tyttöjen uskomuksista sukupuolirooleihin ja stereotypioihin sekä seksuaalisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyen.

2) Tutkimustiedon mukauttaminen Voimavara-koulutukseen, jossa huostaanotetut ja perhekodeissa asuvat tytöt voimaannutetaan puolustamaan ja suojelemaan sekä itseään että vertaisiaan erilaisia väkivallan muotoja vastaan, erityisesti parisuhdeväkivaltaan liittyen.

3) Perhekotityöntekijöiden opastaminen sukupuolisensitiiviseen toimintakulttuuriin. Ammattilaisille tarjotaan välineitä kuinka voimaannuttaa tyttöjä ja heidän ajattelua sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

4) Päätöstentekijöiden tietoisuuden lisääminen tarpeesta tarjota sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemis-, suojelu- ja voimaannuttamisohjelmia huostaanotetuille tytöille.

Päätoiminnot kaksivuotisessa projektissa ovat:

1) Laadullinen tutkimus huostaanotettujen ja perhekodeissa asuvien 14. – 18. vuotiaiden tyttöjen kokemasta väkivallasta ja hyväksikäytöstä, uskomuksista sukupuolirooleja ja intiimeihin parisuhteisiin liittyen Kataloniassa, Italiassa, Kyproksella, Bulgariassa ja Suomessa.

2) Voimavarakoulutuksen kehittäminen ja pilotointi. Jokaisessa maassa 15 tyttöä osallistuu koulutukseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa perhekotitytöt tasa-arvoisiin parisuhteisiin.

3) Käytännön suositusten kehittäminen.

4) Ammattilaisille suunnattu käsikirja, joka sisältää ohjeita huostaanotettujen tyttöjen voimaannuttamiseen. Suomessa toteutetaan myös verkkopohjainen kurssi.

5) Ammattilaisten, päätöstentekijöiden ja tutkijoiden koulutus Euroopassa.

Empowering Care projektin yhteydessä kehitetään seuraavat kirjalliset tuotokset:

1) Viiden partnerimaan kansalliset tutkimusraportit, vertaileva raportti englanniksi ja akateeminen artikkeli huostaanotettujen ja perhekodeissa asuvien tyttöjen väkivalta- ja hyväksikäyttökokemuksista, sekä  uskomuksista sukupuolirooleihin ja intiimeihin parisuhteisiin liittyen.

2) Ammattilaisille suunnattu käsikirja, joka sisältää ohjeita huostaanotettujen tyttöjen voimaannuttamiseen. Käsikirja painetaan jokaisen maan omalla kielellä. Sähköinen versio on myös englanniksi.

3) Kansallisia disseminointi-konferenssejä viidessä partnerimaassa päätöstentekijöille, ammattilaisille, tutkijoille ja laajalle yleisölle. Konferensseissa esitellään tutkimustulokset ja projektituotokset.

4) Projektimateriaali, koulutuksen ja tiedon jakamisen välineinä, löytyy projektin internetsivustolta.