Описание на проекта

Непълнолетните момичета, които израстват в институции/резидентна грижа под юридическата отговорност на държавните органи, са изключително уязвима група, в която се пресичат множество рискови фактори на насилие (пол, възраст, родителска небрежност и изолация). Изследванията показват, че болшинството девойки са преживели насилие и малтретиране и традиционните роли на двата пола са изкривено възприети, което може да доведе до по-нататъшно насилие към жени в критичен етап на сексуалното и емоционалното им развитие.

Цели на проекта

Проектът „Овластяваща грижа” има двойна цел:

  • Да увеличава познанията по отношение на разпространението и характеристиките на насилието и злоупотребата с момичета на възраст 14-18 години, израстващи в институции и под юридическата отговорност на държавните органи в ЕС;
  • Да даде възможност на девойките да придобият умения да се защитават и да предпазват себе си и своите връстници от насилие срещу жените.

Специфични цели на проекта:

1. Усвояване на знания за разпространението и характеристиките на различни видове насилие и злоупотреба над момичета, отглеждани в институции/резидентна грижа в Каталуния, Италия, Кипър, България и Финландия, както преди, така и след настаняването в институциите, както и техните разбирания за половите роли и стереотипи в сексуалните и емоционални взаимотношения.

2. Провеждане на изследване и систематизиране на резултатите в разработването и прилагането на програми за овластяване на девойките, израстващи в институции в петте страни, партньори по проекта. Това би позволило на девойките, отглеждани под юридическата отговорност на държавните органи за закрила да бъдат способни да предотвратяват различни форми на насилие към жени към тях самите и към връстници и по-специално да разпознават и да се предпазват от насилие в интимните отношения.

3. Да се повишава чувствителността на професионалисти, работещи с момичета в институции към необходимостта да се работи с тази целева група с подход, базиран на пола и да им даде възможност за овластяване, да се насърчава развитието за ценност на равнопоставеността на половете в този критичен етап в тяхното личностно развитие, както и да се насърчава равнопоставеността в сексуално и емоционално отношения.

4. Повишаване на осведомеността сред органите и лицата, вземащи решения, държавни служители и съответните заинтересовани страни в ЕС за необходимостта от включване на превенция на насилието и овластяващи програми в предоставянето на услуги на институционализираните млади жени под юридическата отговорност на държавните органи.

Основните дейности на 2-годишния проект са:

1) Качествено проучване на преживяванията на насилие и малтретиране, възприемането на половите роли и интимните отношения на 14-18 момичета отглеждани в институции в Каталония, България, Кипър, Италия и Финландия.

2) Разработване и пилотно тестване на овластяваща програма с 15 момичета във всяка страна, за да даде възможност на момичетата в институциите да създават емоционални взаимоотношения, основани на равенство между половете.

3) Изработване на набор от политически препоръки

4) Изработване на наръчник за професионалисти с насоки за овластяването на момичетата в институциите и финландски модул за онлайн курс по тази тема.

5) Дейности за обучение, разпространение и повишаване на чувствителността, насочени към професионалисти, политици и изследователи из цяла Европа.

В проекта „Овластяваща грижа” ще бъдат изработени следните материали:

1. 5 изследователски доклада на националните езици, сравнителен доклад на английски език, както и статия за научна публикация за преживяванията на насилие и малтретиране, възприемането на половите роли и интимните отношения на подрастващите момичета, отглеждани в институции/ резидентна грижа.

2. Отпечатан наръчник за професионалисти с насоки за овластяването на момичетата в резидентна грижа, достъпен на националните езици. Версия на финландския модул на английски език ще бъде достъпна онлайн.

3. Национални конференции за разпространени в петте страни, насочени към политици, държавни служители, специалисти, изследователи и по-широката аудитория, за да представят и разпространят резултатите от научните изследвания и проектни материали, както и повишаване на осведомеността.

4. Уебсайт на проекта като инструмент за разпространение, лобиране и повишаване на чувствителността, включващ всички материали по проекта.