Τα ανήλικα κορίτσια που ζουν υπό ιδρυματική φροντίδα και είναι υπό την νομική ευθύνη και κηδεμονία των κρατικών αρχών αποτελούν μια από τις εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπου διατρέχουν πολλαπλούς κινδύνους για βία οι οποίες διαπλέκονται (φύλο, ηλικία, γονική παραμέληση και απομόνωση).  Έρευνες καταδεικνύουν ότι μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών αυτών έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας και κακοποίησης. Περαιτέρω οι παραδοσιακοί ρόλοι των δυο φύλων είναι διαβρωμένοι, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί σε περαιτέρω άσκηση βίας εναντίων των γυναικών σε ένα κρίσιμο στάδιο της σεξουαλικής και συναισθηματικής ανάπτυξης τους.

Σκοπός του έργου:

Το έργο με τίτλο ‘Η ενδυνάμωση της φροντίδας’ έχει δύο κύριους σκοπούς:

 • Την ανάπτυξη γνώσης όσο αφορά γενικότερα την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας διάφορων μορφών βίας και κακοποίησης εναντίων των κοριτσιών ηλικίας 14-18 που ζουν σε ιδρυματική φροντίδα και είναι υπό την νομική ευθύνη και κηδεμονία των κρατικών αρχών στην Ε.Ε.
 • Την ενδυνάμωση των κοριτσιών για να προστατεύσουν και να προφυλάξουν τον εαυτό τους αλλά και συνομήλικές τους από κάθε μορφής βία έναντι των γυναικών.

Συγκεκριμένοι Στόχοι:

 1. Η απόκτηση και ανάπτυξη γνώσης όσο αφορά γενικότερα την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από εμπειρίες περιστατικών διαφόρων μορφών βίας και  κακοποίησης όπως τα έχουν βιώσει έφηβες που ζουν υπό την ιδρυματική φροντίδα στην Καταλονία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, και τη Φινλανδία, πριν και μετά την εισδοχή  τους σε ιδρυματική φροντίδα. Επιπλέον στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων όσο αφορά τους ρόλους των κοινωνικών φύλων, τα στερεότυπα αλλά και για θέματα σεξουαλικών και συναισθηματικών σχέσεων.
 2. Η επένδυση της γνώσης που θα διαμορφωθεί μέσα από την έρευνα για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενδυνάμωσης για νεαρές γυναίκες στις 5 χώρες, θα βοηθήσει τα κορίτσια που βρίσκονται υπό την νομική ευθύνη των κρατικών αρχών και την κηδεμονία του κράτους  να προστατεύσουν και να προφυλάξουν τον εαυτό τους και τις συνομήλικες τους  από κάθε μορφής βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα όσο αφορά τη βία στις σχέσεις.
 3. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εργάζονται με κορίτσια που βρίσκονται υπό ιδρυματική φροντίδα, για την ανάγκη που υπάρχει να εργαστούν με αυτή την συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού με σκοπό την υιοθέτηση προσέγγισης ευαίσθητης προς το φύλο. Αυτό θα επιτευχθεί παρέχοντας τους διάφορα εφόδια για την ενδυνάμωση των κοριτσιών, ενισχύοντας έτσι την αξία της ισότητας του φύλου στο κρίσιμο στάδιο για την προσωπική τους ανάπτυξη,  προωθώντας έτσι την ισότητα στις σεξουαλικές και συναισθηματικές σχέσεις.
 4. Η ευαισθητοποίηση ανάμεσα στους φορείς λήψεων των αποφάσεων, δημόσιων υπαλλήλων και άλλων σχετικών αξιωματούχων σε κρατικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την ανάγκη συμπερίληψης και υιοθέτησης προγραμμάτων πρόληψης, προστασίας, ενδυνάμωσης σε θέματα βίας στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών για τα κορίτσια που βρίσκονται υπό ιδρυματική φροντίδα και είναι υπό την νομική ευθύνη του κράτους.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου που έχει διάρκεια δύο χρόνια είναι οι εξής:

 1. Η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας για την εμπειρία περιστατικών βίας και κακοποίησης, αντιλήψεις για τους ρόλους του κοινωνικού φύλου και στις διαπροσωπικές σχέσεις κοριτσιών ηλικίας 14-18 χρονών που ζουν υπό ιδρυματική φροντίδα στην Καταλονία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και Φινλανδία.
 2. Η επεξεργασία και πιλοτική δοκιμή, με την συμμετοχή 15 κοριτσιών σε κάθε χώρα, σε πρόγραμμα ενδυνάμωσης  με σκοπό να επιτρέψει στα κορίτσια που ζουν υπό ιδρυματική φροντίδα να εμπλακούν σε διαπροσωπικές/συναισθηματικές σχέσεις. Το πρόγραμμα θα είναι βασισμένο σε αρχές της ισότητα των φύλων.
 3. Την ανάπτυξη πολιτική συστάσεων βασισμένη στα αποτελέσματα των άλλων δραστηριοτήτων του έργου.
 4. Ο σχεδιασμός και συγγραφή εγχειριδίου για επαγγελματίες με γενικές αλλά και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την ενδυνάμωση κοριτσιών υπό ιδρυματική φροντίδα.
 5. H εκπαίδευση, διάχυση των δραστηριοτήτων του έργου και δράσεις ευαισθητοποίησης που θα στοχεύουν σε επαγγελματίες, σε διάφορους φορείς χάραξης πολιτικής και σε ερευνητές/ριες σε όλη την Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του έργου: ‘Η Ενδυνάμωση Φροντίδας’ είναι:

 1. Η συγγραφή και έκδοση των ερευνητικών μελετών που θα διεξαχθούν στις 5 χώρες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στα ισπανικά, φιλανδικά, ελληνικά βουλγάρικα και ιταλικά. Επίσης θα εκδοθεί μελέτη στην αγγλική γλώσσα και άρθρο για ακαδημαϊκή δημοσίευση με εστίαση στην εμπειρία περιστατικών βίας και κακοποίησης καθώς και για τις αντιλήψεις πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων και διαπροσωπικών σχέσεων  έφηβων κοριτσιών υπό ιδρυματική φροντίδα.
 2. Η έκδοση εγχειρίδιου για επαγγελματίες με γενικές αλλά και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ενδυνάμωση κοριτσιών υπό ιδρυματική φροντίδα που θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες των 5 εμπλεκόμενων χωρών.
 3. Η οργάνωση συνεδρίων στις 5 εμπλεκόμενες χώρες για φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιους υπάλληλους,  επαγγελματίες, ερευνητές/ριες και το ευρύτερο κοινό, όπου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα των μελετών, άλλου υλικού του έργου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.
 4. Η δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο ως εργαλείο διάχυσης, ευαισθητοποίησης και άσκησης πολιτικής πίεσης. Η ιστοσελίδα θα συμπεριλαμβάνει όλο το υλικό του έργου.